donderdag 6 juni 2013

Angst en Misleiding - Dia-Lezing over twee Evolutietheorieën door Dr. W.J. Ouweneel in het Pascallyceum te Amsterdam op 21 oktober 1976

Posted on Monday, June 28, 2010 10:21 PM

Het is humanisten als genoegzaam bekend dat in christelijk milieu de wetenschappelijke evolutieleer in al haar facetten met gemengde gevoelens en schoorvoetend een plaats naast de belijdenis heeft gevonden waarbij ge­regeld een predikant verontrust zijn vinger opsteekt en uit de hoogste ver­dieping van de Vrije Universiteit het vage idee stamt van de eeuwig scheppende God als hulpconstructie. Maar wie had vermoed dat de in oktober en november in het Amsterdamse Pascallyceum - uiteraard christelijk - georganiseerde dia-lezingen hierover verder uitsluitsel geven van de christelijke ontwikkeling - zeg evolutie - in acceptatie van een stuk wetenschappelijke theorie, komt spoedig bedrogen uit, want de aula is gehuurd door een alom bekende fundamentalistische sekte met als spreker ene Dr. W.J. Ouweneel, bioloog te Utrecht.

Promotie
Het blijkt inderdaad dezelfde persoon te zijn als diegene die op 18 februari 1970 te Utrecht promoveerde op een vijftal wetenschappelijke publicaties in de voor biologen vermaarde vakbladen 'Genetica' en 'Wilhelm Roux' Archiv'. De titel luidt volledigheidshalve:
"Genetics, Morphology, and Development of Homoeotic Wing Tissue in the Eye of Drosophila Melanogaster"
welk laatste de Latijnse naam voorstelt van het 'fruitvliegje', dat gezien de snelle voortplanting bij uitstek geschikt is voor biologisch erfelijkheidsonderzoek.

Angst
Dr. O., in dienst van Z.W.O., verbonden aan het Hubrecht Laboratorium te Utrecht, heeft begin december 1976 zijn betrekking opgegeven en tegelijkertijd zijn briljante carrière afgebroken om zich geheel in te zetten voor het bekeren van mensen ter voorkoming van hun verdelging op de jongste dag.

Misleiding
Dat een intellect van zo een kaliber zich zo evolutionair muteert en de wetenschap­pelijke evolutieleer daarna verwerpt en bestrijdt, is een curieuze vermelding waard maar tevens een waarschuwing op luide toon: na twee zinnen wetenschap volgen steeds 'n sektarisch lesje en 'n gebed zodat naïeve toehoorders verblind door de doctorstitel het vermoeden opgedrongen krijgen dat de wetenschap op het terrein van de biologische evolutieleer in een crisis verkeert…, zijn crisis?
Ik doe geen moeite hoewel ik aantekening gemaakt heb zijn vijf kwartier durende uitlatingen samen te vatten aangezien de aanvangszin al kul wordt door twee wetenschappelijke modellen te poneren, het scheppingmodel en het evolutiemodel en het eerste ook (let op!) wetenschappelijk toetsbaar te achten. En dan met 2 Petrus,3 te citeren wordt het tweede dus fout.

Des Pudels Kern is angst, onzin en misleiding van een zogenaamde snelgroeier die met zijn 32e jaar levensbeschouwelijk infantiel is gebleven en niet zonder gevaar voor de samenleving geacht moet worden, doch hierbij geven wij ons op psychiatrisch terrein dat zelf al zo ter kritische discussie staat.

Mijn verdraagzaamheid ten aanzien van een zo buiten haar eigen tempels onder wetenschappelijk vaandel opererend gezelschap wordt echter wel op een zware proef gesteld.

Amsterdam
Oktober 1976

In de jaren hierna heeft Dr. O. zich laten voorstellen als professor op het gebied van de theologie en speelde een rol in de Evangelische Omroep. Hij heeft het gewichtige christelijke toontje als bij de figuren Johan van Bodegraven en Knevel. Toch is hij Gode zij dank altijd werkzaam gebleven in kleine sektarische kring.

Amsterdam
Juni 2010


Geen opmerkingen:

Een reactie posten