zaterdag 2 mei 2015

Zwijgen is goed goud maar praten is goed fout

"Als bij het illegale werk drie menschen weten wat maar twee behoeven te weten, is er een fout gemaakt."

Zo besluit het verzetsblad Je Maintiendrai in zijn Kerstnummer van 1943. Dat Zwijgen Goud is geldt in en voor alle tijden: tijdens de Reformatie, onder Philips IIe, in de Napoleontische jaren en in de tijd van oorlog en bezetting 1940-1945. Het snelste verraad is van buren, hevig gepraktiseerd in de voormalige USSR en de DDR.

Al in Haar (radio-)rede van H.M. Koningin Wilhelmina op 6 mei 1942 dringt de vorstin "de landgenooten erop aan in alle talen te zwijgen omtrent onderwerpen waarin de vijand belang kan stellen onverschillig met wien ge ook in gesprek zijt!"

Op de tentoonstelling GoedFout (Grafische vormgeving) is 'n poster te zien die waarschuwt:


Poster N.S.B. 1942, ontwerp Van Altena

doch is deze uitgegeven door de N.S.B. Er werd getracht door middel van beeldtaal de bevolking te waarschuwen geen geloof te hechten aan anti-Duitse geruchten. Beeldtaal van pamfletten, aanplakbiljetten en kleurrijke posters o.b.v. artistiek design is de meest directe beïnvloedingsmogelijkheid voor bevolking, de Duitsers wisten dit als de besten. In Nederland waren ontwerpers bezig medewerking te verlenen aan deze activiteit welke na de bevrijding, indien ze nog leefden, wordt verzwegen. Overigens hebben ze er niet veel aan verdiend. Een enkel maal zien we een poster die een mutatie is van een eerdere Duitse.

Ook in Londen hingen vellen om de mensen te waarschuwen niet te praten, bedoeld voor niet op straat, dat er onbekende passanten woorden zouden kunnen opvangen. Allicht riskant, aan de zuidkust was de geallieerde oorlogsinspanning in volle gang hetgeen de Duitsers niet mochten weten. Ik herinner me gelezen te hebben dat de krijgskundige B.H. Liddell Hart in een dronken bui uitlatingen deed in het openbaar, de hoge functionaris werd genadeloos opgepakt en onder huisarrest gesteld.

Zwijgen is Goud geldt ook in het vrije land van onze tijd als politiek meespeelt: te denken aan de immigratie, de vluchtelingen en de integratie.

Tot en met 6 september 2015
We weten dat van de gepropageerde vrijheid van de N.S.B. onder Duitse bezetting niets terecht is gekomen


De vrijheid gesymboliseerd door de geweldige witte meeuw; in het logo van Wilders' PVV komt ook een meeuw voor met dezelfde bedoeling alleen een andere richting want de vogel vliegt over ons hoofd. De PVV ontkent enige verwantschap of het zich hebben laten inspireren door.


Zonder titel. (Kerst 1943). Je Maintiendrai. 11, 14.
Boxers tegen Vrijlating van Willy LagesHet Comité van Protest tegen de Gratieverlening aan Lages deed in Amsterdam een oproep te protesteren door middel van een protestmanifestatie en stille tocht op zondag 12 oktober 1952. Het secretariaat is C.J. v.d. Kraan, Legmeerstraat 1 te Amsterdan-West, tel 87888.

W.P.F. Lages was eerder door het Amsterdams Bijzondere Gerechtshof veroordeeld tot de doodstraf doch Zijne Excellentie de Minister van Justitie mr. J.M. Donker verleende gratie.

De eerste lijst bevat de namen van de instemmers met het protest.
De tweede lijst is een groot aantal namen met protest tegen de gratieverlening. Hierin zijn opvallend veel namen van academici als artsen maar ook kunstenaars en journalisten.
Een derde opsomming van bedrijven wier personeel collectief tekenden als 145 arbeiders van de  Amstelbrouwerij tot en met werklozen.
Ten slotte de explicite lijst van de sporters, voornamelijk boxers. In principe betaamt het sport niet te vermengen met politiek noch met besluiten van hogeraf. Maar in 1956 was de verontwaardiging tegen de Russische inval in Hongarije zo groot dat de Nederlandse ploeg niet afreisde naar Melbourne.

Bekende slachtoffers van W.P.F. Lages waren G.J. van der Veen, de schrijver A.M. de Jong en de Haarlemse verzetsheldin Hannie Schaft. W.P.F. Lages was de organisator van de z.g. Silbertanne-actie. 
PROTEST heet het pamflet maar eigenlijk valt tegen een besluit van de Kroon niet veel te doen.
W.P.F. Lages bleef tot zijn ernstige ziekte in de gevangenis te Breda en werd na een enorme commotie toch na een voorarrest en detentie van 21 jaren door de minister van Justitie I. Samkalden op 9 juni 1966 vervroegd vrijgelaten. Hij stierf vijf jaar later in Duitsland.

Nergens wordt de voornaam van de persoon genoemd, wel de vermelding van oorlogsmisdadiger.Ons Comité ontving verder onderstaande Oproep, getekend door een aantal sportbeoefenaars:

„Ondergetekenden, beoefenaars van verschillende takken van sport In ons land, willen hun stem verheffen tegen de aantasting van het rechtsgevoel van het Nederlandse volk, door het verlenen van gratie aan de oorlogsmisdadiger Lages.
Deze gratieverlening, die het gevaar in­houdt van invrijheidstelling, is een hoon aan de duizenden doden van ons vaderland tijdens de bezetting en een slag in het gezicht van alle Nederlanders, die goed en bloed voor ons land geofferd hebben.
Met instemming hebben wij kennis genomen van de oproep van een aantal vooraanstaande personen aan de bevolking van Amsterdam en omgeving, om te komen tot een nationale protestbetoging in Amsterdam tegen deze gratieverlening.
Wij roepen alle sportbeoefenaars en sportenthousiasten op hun protest bij de onze te voegen en hun instemming te betuigen met de Nationale Protestbeweging.”

Amsterdam, 4 October 1952

Deze oproep werd ondertekend door

G. Baars, leraar lich. opvoeding.
N. Bisschop, bokspromotor.
Mej. M. v. d. Bol, lerares lich. opvoeding.
W. Boonkamp, voetballer.
W. C. Borrius, leraar lich. opvoeding.
N. Bouterse, voetballer.
C. Brummelhuis, bestuurder voetbalver.
J. Buhling, leraar lich. opvoeding.
H. G. Burgemeester, bokser.
C. de By, bestuurder gymn.ver.
H. v. Deersel, bokser.
A. J. Donker, wielrenner.
D. Douma, leraar lich. opvoeding.
J. Drost, gepens. leraar lich. opvoeding.
R. v. Dijk, voetballer.
J. v. Eek, bokser.
J. A. Edelenbos, bestuurder sportver.
E. van Es, bestuurder zwemver.
G. Eveleens, bokser.
D. de Groot, wielrenner.
D. Groothuis, bokser.
M. v. Guurs, bokser.
J. v. Hattum, oud-bestuurder voetbalver.
J. v. Hoks, voetballer.
J.  Hubeek, bokser.
J. Hijzelendoorn, wielrenner.
Mej. G. de Jong, athletiek.
H. G. v. d. Kerff, voetballer.
T. Kerkhoven, bokser.
W. Kersbergen, voetballer.
D. J. Keuch, best. voetbalver.
Kneppers, bokser.
P. Koekebakkèr, voetballer.
P. Fröhling, bokser.
G. Loos, wielrenner.
J. F. Lust, bokser.
H. J. Los, bokser.
J. Meyer, bokser.
F. Mesman, voetballer.
G. Molenkamp, voetballer.
C. Oostrum, bokser.
W. Ox, krachtsport.
R. v. Praag, gymnast.
J. Reynolds, trainer.
G. J. v. d. Roest, voetballer.
W. Schagen bokser.
P. v. Heusden, wielrenner.
J. la Grouw, wielrenner.
H. Scheelings, bokser.
L. J. H. Stiens, leraar lich. opvoeding.
L. Stiens, turner.
W. v. Stokken, bokser.
A. Teiwes, bestuurder voetbalver.
G. Teunissen, bokser.
G. v. d. Velde, bokser.
L. Vinju, bestuurder wielrenver.
Mevr. E. M. v. d. Wal—Haringa, bestuurder handbalvereniging.
H. Weber, leraar lich. opvoeding.
S. de Wilde, bestuurder sportver.
A. Wimmers, voetballer.
H. v. d. Zee, bokser.
P. J. Zwaan jr., bokser.


Ons Comité ontving Oproep van Sportbeoefenaars. (oktober 1952). PROTEST tegen de gratieverlening aan de Oorlogsmisdadiger Lages. 2.