maandag 25 november 2013

Verschoven Realiteitsbeeld - Essay door ViV

Hyves Polinco 30 jun 2011, 15:13
 
Detail van een dollar biljet: Novus Ordo Seclorum
Sommige personen staan open voor informatie die ver buiten het realiteitsplaatje van de gemiddelde burger valt, zodat deze personen mogelijkheden zien die a.h.w. niet kunnen bestaan en dat is 'eng' [zoals een engte een diepte is] omdat het media-/machtsestablishment maar een heel beperkt plaatje doorlaat, dat een bepaald perspectief op de realiteit en de geschiedenis biedt. Wij worden van kinds af aan getraind om voorgevormde, kant en klare pakketjes informatie gevoerd te krijgen, waarbij het zelf interpreteren van de informatie wordt ontmoedigd en het aan des-kundigen is hoe die informatie wordt ge(des?)interpreteerd. Sinds de late jaren '60 is er bovendien een ontwikkeling gaande om details die de zelfdenkenden tot een afwijkende, 'incorrecte' conclusie zouden kunnen laten komen zo veel mogelijk weg te laten.

==========================
Verschoven Realiteitsbeeld
Essay door ViV (Ex-Polincoon)
==========================


Door informatie uit oudere bronnen met de uitleg van nu te vergelijken, en de verschillende mogelijke perspectieven tegen elkaar af te wegen kun je er achter komen wat voor details er verdwijnen, om zo te controleren of je perspectief op de realiteit betrouwbaar is. Oftewel je moet gaan zelf gaan onderzoeken en redeneren wat het meest logisch is, leren om zelf belangrijke conclusies te durven trekken.
Dat kost echter veel tijd en de meeste mensen hebben die tijd niet; ze lopen vanwege drukke banen al op hun achterste benen. Mensen hebben sowieso de neiging om te willen geloven dat alles in kannen en kruiken is. Men gaat er vanuit dat we een onafhankelijke media hebben en er dus niet echt heel veel onder tafel kan blijven in onze "democratische rechtsstaat". Wie echter binnen de grenzen van het aangeleerd denkbare blijft denken is in feite religieus, want die heeft een blind vertrouwen in de 'uitleg' die een dominante bovenlaag geeft over de informatie die ze doorlaten.

Ik wantrouwde de media echter al voordat er internet was, omdat ik bijvoorbeeld zag dat het vermeend "onafhankelijke" journaille grof loog over wat er sinds de tweede helft van de jaren '70 in de grote steden gaande was zodat een volledig falende, ogenschijnlijk zweverige, "idealistische" kliek zakkenvullers ongestoord kon blijven zitten. Ik dacht echter altijd dat men in Den Haag niet goed besefte wat ze nu eigenlijk deden. Dat bleek echter een opzettelijk door de politiek en de media geschapen beeld, en er bleken zeer verregaande afspraken te zijn tussen politiek en media zodat zij zich in feite gedroegen als één nauw samenwerkende machtskliek. Journalisten worden tijdens de opleiding al geselecteerd en als ze niet in de pas blijven lopen worden ze uit het journalistieke wereldje gezet. Een perfect voorbeeld hiervan is Pamela Hemelrijk, die na de moord op Pim Fortuyn werd ontslagen n.a.v. deze column. Maar ze bleef op internet actief, totdat ze eind september 2009 na het schrijven van dit messcherpe stuk ineens een 'hartaanval' kreeg. Een andere dissidente journalist is Micha Kat, die op een website exposeert dat justitie op het hoogste niveau is geïnfiltreerd door perverse, chantabele ambtenaren, waarbij het er sterk op lijkt dat ook op internationaal niveau de gehele politiek al langdurig van dergelijke chantabele figuren doorspekt is, en er zelfs kinderen ritueel misbruikt en vermoord worden. In België kwam dat even aan de oppervlakte tijdens de Dutroux-affaire, die ook tentakels had naar Nederland.

Vanwege mijn media wantrouwen bouwde ik gaandeweg een behoorlijk afwijkende, 'incorrecte' visie op de realiteit op, onder andere over moslims die voortdurend door de media werden voorgesteld als wijze beschavingsbrengers. Er werd voortdurend beweerd dat allochtonen ons verrijkten en dat ze zomaar zonder enige reden gehaat werden, op grond van domme jaloezie. Dat Nederland zonder hen maar een saai land zou zijn. Ik was er echter - als bewoner van een oude stadswijk in het centrum van een grote stad - voortdurend getuige van hoe allochtonen zich gedroegen en daarin zag ik geen verbetering, in tegendeel. Ik zag dat ze overal vuil neergooiden en dat elk huis en elk winkelpand waar ze neerstreken binnen een paar jaar totaal verloederde. Ik observeerde dat deze mensen een diepgaand andere mentaliteit hebben, een gesjoemel- en grabbelmentaliteit die verweven is met leugenachtigheid en agressief gedrag. Idealisme en eerlijkheid bleek deze mensen vreemd, zodat de gemoedelijke 'touwtjes uit de brievenbus' sfeer die in de wijk waar ik was opgegroeid had bestaan, in korte tijd verdween en omsloeg naar een sfeer die wezensvreemd was aan blanken. Via de media zag ik mijn observaties hieromtrent op geen enkele manier gereflecteerd, zodat het leek dat ik in mijn denkbeelden geïsoleerd stond.

Dat veranderde rond 2001, toen ik op internet het politiek incorrecte forum Polinco ontdekte. Nederland zuchtte op dat moment nog onder de totale politiek-correcte repressie die vanaf de tweede helft van de jaren '70 door de media, de politiek en een web van "antiracistische" pressie organisaties was gecreëerd. Kritiek op allochtonen was volledig taboe en werd zo ongeveer gelijk gesteld aan "het beramen van de vergassing van zes miljoen Joden". Nederland was simpelweg de mond gesnoerd en Polinco was HET EERSTE FORUM waarop vrijelijk over de onaangename kanten van de multiculturele samenleving gesproken kon worden. Het was er stervensdruk, vol met mensen die net als ik jarenlang geïsoleerd dachten te hebben gestaan in hun negatieve mening over de multiculturele samenleving.

Mijn realiteitsbeeld is daarna geleidelijk begonnen aan een totale aardverschuiving, nadat ik met meerdere, elkaar versterkende afwijkende waarheden was geconfronteerd. Bijvoorbeeld dat de nooit eerder geziene demografische verandering d.m.v. massa immigratie niet alleen in Nederland gaande is, maar in ALLE westerse landen en dat overal dezelfde sleutelwoorden, leugenachtige dogma's en psychologische pressiemethoden worden gebruikt om dit door te drammen, terwijl er op politiek niveau een onverklaarbare radicale consensus over bestaat zonder dat er nooit een openbaar debat over is geweest. Er bleek een internationaal georganiseerde extremistische doelstelling om alle westerse landen om te vormen tot een identiteitsloze massa.

Quote:
Het ongeduld leidt tot spanning en intolerantie. Nederland haakt met deze houding bovendien niet aan in de nieuwe wereldorde, die bestaat uit een bonte mengeling van mensen.

Quote:

Met de Lissabon-strategie werd beoogd de noodzakelijke veelomvattende en geïntegreerde sociale en markthervormingen aan te pakken om een Europa van uitmuntendheid te creëren dat deze uitdagingen zou aankunnen. Later in december 2001 werd ook in de Verklaring van Laken de dringende noodzaak aan een "herlancering" van Europa in het kader van de nieuwe wereldorde erkend.

Wat drijft de zeer invloedrijke mensen die dit aan ons opdringen? Waarom gebruiken ze een term, voor een volgens hen "dringend noodzakelijke" doelstelling waarvan ze alleen indirect laten doorschemeren waar die voor staat, terwijl establishment-gelovigen meteen met het dooddoener woordje 'samenzweringstheorie' op de proppen komen als observators die term opmerken en er vragen over stellen? Hoe komt het dat zoveel mensen bij het horen van vragen over de term 'nieuwe wereldorde' het woord 'samenzweringstheorie' op de lippen hebben liggen, waarvan het voor hen - zonder dat ze kunnen onderbouwen waarom - op voorhand vast staat dat het sowieso onzin is?

Waarom streven de op alle andere vlakken zo softe politici, van 'links' tot 'rechts', het wegmixen van ons recessieve genetische erfgoed tot een koffiekleurige eenheidsworst zó radicaal na, dat kinderen al vanaf de kleuterschool worden geïndoctrineerd om het normaal te vinden dat hun volledige erfgoed wordt veronachtzaamd en te grabbel gegooid, voor wat in feite de grootste genocide- en erfgoed kapingsoperatie aller tijden is?

Belangrijke 'waarheden' die ik altijd blind had aangenomen bleken er mee in verband te staan en leugens te zijn. En daar zat een belangrijke pijler bij, die mij allerlei mogelijkheden deed uitsluiten en negeren. Die pijler was de holocaust. Als belangrijke pijlers waarop je realiteitsbeeld gestoeld is omver gaan, dan gaat het hele bouwwerk dat er op rust zich opnieuw zetten. En dat is wat mij overkwam, waarna mijn beeld van de realiteit steeds verder begon af te brokkelen zodat alle perspectieven veranderden en er veel nieuwe mogelijkheden en vragen ontstonden. Op een gegeven moment was ik me dusdanig bewust geworden van dit wijdere perspectief, dat ik me enorm begon te ergeren aan de hersendood makende onzin en de verlammende leugens die voortdurend op de televisie worden herhaald. Sindsdien blijft dat ding uit en dat geeft een enorme rust in je hoofd, zodat ik de tijd die eerst met tv kijken werd verspild kon besteden aan eigen onderzoek, dat zich in de loop der jaren steeds meer richtte op de herkomst en de oorspronkelijke logica achter van de symboliek die de hoogste machtselites gebruiken, welke gekaapt is van Indo Europese volkeren en daarna van betekenis vervormd.

Detail van een dollar biljet: Novus Ordo Seclorum

Een manipulatieve kliek heeft dergelijke vervormingen gebruikt als basis van hun eigen cult, terwijl deze vervormingen tevens gebruikt werden (en worden) als basis van angstaanjagende dan wel schuld opleggende verhalen om de massa's mee te verlammen en te manipuleren, waarmee de manipulators tijdens de kerstening begonnen zodat de Europeanen vervreemd raakten van hun oeroude erfgoed. De verborgen waarheid hierachter lijkt echter vele malen bizarder dan fictie, omdat reeksen associaties die bij het bedrog behoren al eeuwen diep ingebed zitten in de breinen van de bevolking van Europa. Het is een valse, kunstmatig gecreëerde consensus, die is ingedramd d.m.v. een blind te geloven religie, die valse verbanden aan het erfgoed van het Europeïde ras koppelde. Daardoor zijn we de symbolische associaties naar ons voorchristelijke erfgoed vrijwel volledig kwijtgeraakt. We denken de symbolen, benamingen begrippen die bij dit erfgoed behoren wel te herkennen, namelijk als onderdeel van "ons Joods-Christelijke erfgoed".

Het in de vergetelheid geforceerde erfgoed van het Europeïde ras - dat in verband staat met een extreem indrukwekkende reeks van aan elkaar verwante "zonnegod-beschavingen die over de gehele planeet bestaan hebben - is in feite het belangrijkste onderwerp dat er bestaat, omdat een ras dat vervreemd is van een indrukwekkend erfgoed en verleden een identiteit-interpretatie probleem heeft. Zo'n ras kan de positie die het op de planeet inneemt niet bepalen en zal het belang van het behoud van zijn genetische erfgoed dan ook niet inzien.

Veel oorspronkelijke associaties die verband houden met ons in de vergetelheid geforceerde erfgoed, reflecteren echter nog in de woorden van de talen en dialecten die wij spreken. 'Brand' is in het Limburgs 'brank' verwant aan het Engelse 'branche'; dit zijn woorden die de zeer oude "vuur aanbidders" associaties van onze voorchristelijke voorouders nog reflecteren. Of neem 'gren', wat in het Zweeds 'tak' betekent en in het Iers zon. Het zijn betekenissen die afkomen van de oude voorchristelijke symboliek, die in de kern onze afstamming vereerde.

Het wordt zeer hoog tijd dat wij de connecties naar ons voorouderlijk erfgoed herstellen en ons verlossen van het dogmatische eenheidscult-bedrog dat ons ras is opgedrongen. Wij hebben de morele plicht om de manipulators en hun leugens met de hamer der waarheid te verpletteren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten