zaterdag 2 mei 2015

Zwijgen is goed goud maar praten is goed fout

"Als bij het illegale werk drie menschen weten wat maar twee behoeven te weten, is er een fout gemaakt."

Zo besluit het verzetsblad Je Maintiendrai in zijn Kerstnummer van 1943. Dat Zwijgen Goud is geldt in en voor alle tijden: tijdens de Reformatie, onder Philips IIe, in de Napoleontische jaren en in de tijd van oorlog en bezetting 1940-1945. Het snelste verraad is van buren, hevig gepraktiseerd in de voormalige USSR en de DDR.

Al in Haar (radio-)rede van H.M. Koningin Wilhelmina op 6 mei 1942 dringt de vorstin "de landgenooten erop aan in alle talen te zwijgen omtrent onderwerpen waarin de vijand belang kan stellen onverschillig met wien ge ook in gesprek zijt!"

Op de tentoonstelling GoedFout (Grafische vormgeving) is 'n poster te zien die waarschuwt:


Poster N.S.B. 1942, ontwerp Van Altena

doch is deze uitgegeven door de N.S.B. Er werd getracht door middel van beeldtaal de bevolking te waarschuwen geen geloof te hechten aan anti-Duitse geruchten. Beeldtaal van pamfletten, aanplakbiljetten en kleurrijke posters o.b.v. artistiek design is de meest directe beïnvloedingsmogelijkheid voor bevolking, de Duitsers wisten dit als de besten. In Nederland waren ontwerpers bezig medewerking te verlenen aan deze activiteit welke na de bevrijding, indien ze nog leefden, wordt verzwegen. Overigens hebben ze er niet veel aan verdiend. Een enkel maal zien we een poster die een mutatie is van een eerdere Duitse.

Ook in Londen hingen vellen om de mensen te waarschuwen niet te praten, bedoeld voor niet op straat, dat er onbekende passanten woorden zouden kunnen opvangen. Allicht riskant, aan de zuidkust was de geallieerde oorlogsinspanning in volle gang hetgeen de Duitsers niet mochten weten. Ik herinner me gelezen te hebben dat de krijgskundige B.H. Liddell Hart in een dronken bui uitlatingen deed in het openbaar, de hoge functionaris werd genadeloos opgepakt en onder huisarrest gesteld.

Zwijgen is Goud geldt ook in het vrije land van onze tijd als politiek meespeelt: te denken aan de immigratie, de vluchtelingen en de integratie.

Tot en met 6 september 2015
We weten dat van de gepropageerde vrijheid van de N.S.B. onder Duitse bezetting niets terecht is gekomen


De vrijheid gesymboliseerd door de geweldige witte meeuw; in het logo van Wilders' PVV komt ook een meeuw voor met dezelfde bedoeling alleen een andere richting want de vogel vliegt over ons hoofd. De PVV ontkent enige verwantschap of het zich hebben laten inspireren door.


Zonder titel. (Kerst 1943). Je Maintiendrai. 11, 14.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten